ALGEMENE VOORWAARDEN

Canary Immo is een commerciële benaming die beheerd wordt door Peter Van Bogaert, Calle Puipana 3 Blok 6 1F, 35640 Villaverde, Fuerteventura Spanje en CIF Y6757835N. Peter Van Bogaert voert op zelfstandige basis coaching en immobiliënopdrachten uit. In het kader van deze laatste activiteiten, dienen de activiteiten rond Canary Immo gekaderd te worden. Hieronder worden de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) betreffende deze activiteiten alsook de algemene voorwaarden rond het beheer van de website: https://www.canaryimmo.com/nl.

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot diensten door ons aangeboden.

Aangezien de opdrachten rond Canary Immo niet aangeboden worden aan residenten van een specifiek land maar deze zich wel in uitvoering beperken tot het grondgebied van de Canarische Eilanden vallen de activiteiten rond Canary Immo uitsluitend onder de regelgevingen en voorwaarden van de Canarische Eilanden voor het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten. In dit kader dient men er rekening mee te houden dat de aangegeven prijzen en de facturatie zal uitgevoerd onder het taks systeem van de Canarische Eilanden. Dit houdt in dat, indien van toepassing de aangegeven prijzen vermeerdert kunnen worden met een IGIC van 7%.  

Het technisch beheer van de website wordt uitgevoerd door een Belgisch bedrijf, deze activiteitenvallen bijgevolg onder de geldende voorwaarden volgens het Belgische recht. 

ARTIKEL 2 – ONZE DIENSTEN, TARIEVEN EN COMMISSIES

Wanneer je een pand aankoopt uit onze portefeuille zijn er voor de aankoop van het pand voor de koper geen kosten naar ons toe. De verkoper betaald ons namelijk een commissie daar hij de opdrachtgever is.

Check mijn pand

Je hebt zelf een droomhuis of vastgoedproject gevonden maar wenst graag dat een onafhankelijk vertrouwenspersoon dit voor je checkt alvorens zelf de oversteek te maken? Prima, schakel ons in, wij brengen een bezoek en stellen je op de hoogte van onze bevindingen. De forfaitaire kost voor Fuerteventura is €145, voor Lanzarote is dit €195.

Wens je achteraf over te gaan tot een aankoop dan kan je ook hiervoor door ons begeleid worden. Meer informatie kan je verderop vinden bij “vastgoed kopen”.

Regioprospectie

Wanneer je nog niet precies weet waar je je nieuwe thuis onder de Canarische zon wil aankopen, kan je gebruik maken van onze begeleide regio ontdekking. We hebben Fuerteventura en Lanzarote opgedeeld in 3 regio's. Om 1 regio te verkennen reken je best op 1 dag en een kostprijs van €395. Indien je de 3 regio's van 1 eiland wil ontdekken komt dit op een forfaitaire kost van €995.

Huizenjacht

Schakel je Canary Immo in voor een huizenjacht op maat? Voor de zoekopdracht werken we met een forfaitair bedrag van €595. We stellen je binnen de 6 maanden minimaal 4 potentiële panden voor die zo kort mogelijk aansluiten bij jouw verwachtingen. Werd er bij een eerste zoekopdracht nog geen ideaal pand gevonden kunnen we uiteraard, mits goedkeuring van beide partijen, een tweede aangepaste huizenjacht opstarten.

Wanneer je een van de door ons voorgestelde panden wenst aan te kopen wordt er een commissie van 2% op de aankoopprijs in verrekening gebracht. Uiteraard kan u hiervoor tijdens het koopproces op onze diensten blijven rekenen. Meer informatie kan u vinden onder “vastgoed kopen”.

Combinatie regioprospectie en huizenjacht

Een regio ontdekken en ondertussen interessant vastgoed spotten, het kan. In deze formule combineren we de 2 voorgaande trajecten. We gaan de door u gekozen regio ontdekken en op basis van de door ons uitgevoerde huizenjacht combineren we die ontdekkingstocht met het voorstellen van een paar opportuniteiten. Op een later moment kunnen dan de meest interessante panden in detail bezocht worden. Deze formule heeft een forfaitaire investering van €895.

Wanneer je een van de door ons voorgestelde panden wenst aan te kopen wordt er een commissie van 2% op de aankoopprijs in verrekening gebracht. Uiteraard kan u hiervoor tijdens het koopproces op onze diensten blijven rekenen. Meer informatie kan u vinden onder “vastgoed kopen”.

Kopen van vastgoed gevonden bij een regioprospectie of huizenjacht

Wanneer je via onze diensten jouw plekje onder de zon hebt gevonden en overgaat tot een aankoop dan hoort daar, bovenop de forfaitaire kosten, een commissie van 2% op de aankoopprijs bij. Voor deze commissie begeleiden we je in het aankoopproces van A tot Z. We brengen je in contact met de verkoper en/of zijn professionele vertegenwoordiger en bieden je de contactgegevens aan van door ons gescreende maar onafhankelijke juridisch adviseurs. We begeleiden je met de praktische afhandeling van de aankoop en adviseren je indien gewenst over de inrichting van je nieuw stekje. Kortom we staan je bij met raad en daad en dit tot en met de overhandiging van de sleutels.

Deze service kan ook wanneer je zelf je droomhuis hebt gevonden of kiest voor een van de door ons voorgeselecteerde vastgoedparels. Kies bij uw aanvraag tot samenwerking hier voor de optie "commerciële begeleiding aankoop". Er zijn geen forfaitaire kosten voor deze dienst, enkel de 2% commissie bij de aankoop.

Renoveren

Wens je Canary Immo in te schakelen voor advies betreffende het kiezen van een partner voor renovatiewerken starten we ook hier met een gratis en vrijblijvend intakegesprek. De volgende services zijn inbegrepen:

  • Het voorstellen van je project aan potentiële partners en het opvragen van gepersonaliseerde offertes.
  • Het ter beschikking stellen van de samenwerkingsovereenkomst met de door u gekozen leverancier.
  • Het helpen opstarten van jullie samenwerking.

Voor deze diensten werken we op een commissievergoeding. Wanneer u met ons heeft samengewerkt voor de aankoop van uw woning is de commissie 5%, in het andere geval is dit 10% van uw renovatie investering.

Laat je ons graag toezien op de vlotte voortgang van de werkzaamheden? Hiervoor werken we met uurtarieven afhankelijk van de opdracht. Uiteraard gaan we het aantal te spenderen uren zo veel mogelijk op voorhand en in onderling overleg bepalen.

Wij behouden ten alle tijden het recht onze tarieven en commissiesysteem aan te passen.

ARTIKEL 3 – BETALING 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens en indien een andere vervaldatum wordt vermeld. 

Bij het uitvoeren van een specifieke zoekopdracht of bij een regioprospectie werken we met een forfaitaire vaste kost. Deze activiteiten zullen pas aanvatten na ontvangst van de forfaitaire kosten.

Wanneer uit onze huizenjacht een effectieve aankoop voortvloeit dan zullen wij de van toepassing zijnde commissie factureren. De factuur dient voldaan te zijn voordat wij u in contact brengen met de verkoper. Daarna helpen we je verder om de deal volledig te finaliseren. 

Een soortgelijke manier van werken is van toepassing wanneer je wenst in te gaan op een door ons aangevraagde offerte voor verbouwingswerken. Ook hier zal de desbetreffende commissie gefactureerd worden en zal deze moeten voldaan zijn alvorens wij je in contact brengen met de leverancier of aannemer.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de betalingen zo snel als mogelijk uit te voeren. Het mislopen van een deal door het aanslepen van de aangegeven procedures kan nooit op ons verhaald worden. 

We verbinden er ons toe, wanneerdoor toedoen van de verkoper een deal toch nog zou afspringen, de commissiefactuur te crediteren en de reeds betaalde commissie integraal terug te betalen. Reeds betaalde forfaitaire kosten in het kader van een regioprospectie en/of een huizenjacht worden vanzelfsprekend uitgesloten en afgetrokken van deze terugbetaling.   

Hou er rekening mee dat de klant voor elke vertraging in de betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd is van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij elke begonnen maand voor een volledige maand geldt. , onverminderd eventuele vergoedingen en kosten. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR als boetebeding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom , de achterstandsrente, incasso, aanmaning, vervolg en kosten als gevolg van tijdverlies en gerechtelijke of gerechtskosten. Dit schadebeding laat onverlet de verplichting tot betaling van de bedongen achterstallige rente.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per elektronisch schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van niet ontvankelijkheid. (contactcanaryimmo@gmail.com)

ARTIKEL 4 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Onze overeenkomsten worden aangegaan door middel van een wederzijds akkoord gegeven via elektronisch schrijven. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIK WEBSITE

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt, al dan niet via de op de website vermelde toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de site worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, waarbij geprobeerd wordt enkel betrouwbare bronnen aan te wenden. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van sommige materies kunnen we echter geen garanties geven omtrent de accuraatheid en volledigheid van de informatie die via onze website of andere sociale media worden aangeboden. Daarom wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden, waaronder onder meer de social media. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Wij hebben echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites en geven bovendien geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Bocu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

Onder de pagina https://www.canaryimmo.com/nl/vastgoedparels worden soms panden vertoond dewelke door derden werden gepost. Deze advertenties zijn louter informatief en dienen enkel als inspiratiebron. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van deze advertenties of ingeval het pand niet meer zou beschikbaar zijn. De advertenties vormen in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. De informatie op onze website is altijd van voorlopige aard, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

ARTIKEL 6 – VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID DIENSTEN

Wij treden telkens op als onafhankelijk coach en consultant. Dit betekent dat de klant altijd rechtstreeks een aankoop doet bij de verkoper of zijn aangestelde afgevaardigde of een directe samenwerking aangaat met een leverancier of installateur. Hierdoor dient de klant eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit deze overeenkomsten enkel en rechtstreeks bij hen te verhalen. Indien gewenst kan Bocu in deze wel adviserend en bemiddelend optreden.

Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of andere schades) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de door de samenwerking bedongen, gefactureerde en betaalde prijs (incl. BTW).

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: ziekte, persoonlijke redenen, stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

ARTIKEL 9 – NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Spaans recht is van toepassing voor alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdrachten, de facturatie en de betalingen alsook wat betreft de eigendomsrechten rond onze website en andere publicaties. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de lokale rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x